Jak do nas dołączyć?

Wiek: Członkiem GSF Alkor mogą zostać osoby, które ukończyły 16 lat.

Złożenie deklaracji: Aby dołączyć do Stowarzyszenia należy złożyć na ręce członka Zarządu wypełnioną i podpisaną deklarację członkowską. Deklarację można otrzymać w naszym klubie lub pobrać pod tym linkiem.

Opłaty: Przy składaniu deklaracji należy opłacić wpisowe wynoszące 5zł oraz składki za aktualny kwartał w wysokości 20zł. Opłat można dokonać także przelewem na konto Stowarzyszenia (patrz niżej) a następnie przynieść wydrukowany dowód wpłaty.

Pierwsze  3 miesiące: Od momentu złożenia ankiety rozpoczyna się tak zwany staż kandydacki, który trwa 3 miesiące. Po jego zakończeniu kandydat staje się pełnoprawnym członkiem GSF Alkor mogącym korzystać ze wszystkich przywilejów takich jak wypożyczanie gier. W zależności od tego czy ukończył 16 lat czy nie staje się odpowiednio członkiem zwyczajnym lub rzeczywistym. Tylko członkowie rzeczywiści mogą wybierać i być wybierani do władz Stowarzyszenia.

 

CZŁONEK ZWYCZAJNY (poniżej 16 roku życia)

Członkiem zwyczajnym może zostać osoba, która złożyła deklarację członkowską, uiściła obowiązujące opłaty i ukończyła trzymiesięczny staż kandydacki, a ze względu na nie ukończenie 16 lat nie może zostać pełnoprawnym członkiem rzeczywistym.

Członek zwyczajny ma prawo:
1) korzystać z bibliotek, gier, sprzętu, wydawnictw GSF w/g zasad określonych w osobnych regulaminach, zatwierdzonych przez władze GSF;
2) uczestniczyć w posiedzeniach władz wszystkich szczebli, jeżeli na danym zebraniu ma być podjęta uchwala dotycząca jego działalności lub postępowania;
3) wysuwać postulaty i wnioski do właściwych władz GSF, oceniać ich działalność i swobodnie wyrażać poglądy na każdym forum organizacji;
4) uzyskiwać od władz GSF informacje o ich działalności oraz uzasadnienie podejmowanych decyzji.

Członek zwyczajny ma obowiązek:
1) przestrzegać postanowień Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów;
2) sumiennie wykonywać zadania, które zostały mu powierzone przez władze GSF;
3) ochraniać mienie GSF, jako wspólne dobro jego członków;
4) opłacać regularnie składki członkowskie.

CZŁONEK RZECZYWISTY (powyżej 16 roku życia)

Członkiem rzeczywistym może zostać osoba, która spełnia wszystkie wymagania na członka zwyczajnego, a ponadto ukończyła 16 rok życia. Członkowie rzeczywiści stanowią podstawową jednostkę strukturalną GSF ALKOR.

Członek rzeczywisty posiada te same prawa i obowiązki, co członek zwyczajny, a ponadto ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do wszystkich władz GSF na zasadach określonych w Statucie Stowarzyszenia;
2) brać czynny udział w działalności GSF.

- – -

pdf

 

POBIERZ DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ w pdf

 

Gdańskie Stowarzyszenie Fantastyki Alkor jest organizacją non-profit. Oznacza to, że wszystkie środki finansowe organizacji są przeznaczane na realizację celów statutowych.

Opłata wpisowa: 5 zł

Składka członkowska – opłata za kwartał (trzy miesiące): 20 zł

 

Składki można wpłacać na konto:

Nazwa banku: Credit Agricole Bank Polska S.A.
Adres oddziału: ul. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław
Nazwa posiadacza rachunku: Gdańskie Stowarzyszenie Fantastyki „Alkor”
Pełen numer rachunku: PL09 1940 1076 3114 4849 0000 0000
Z dopiskiem: „Imię” „Nazwisko” – opłata za składki