Jak do nas doA�A�czyA�?

Wiek:A�CzA�onkiem GSF Alkor mogA� zostaA� osoby, ktA?re ukoA�czyA�y 16 lat.

ZA�oA?enie deklaracji: Aby doA�A�czyA� do Stowarzyszenia naleA?y zA�oA?yA� na rA�ce czA�onka ZarzA�duA�wypeA�nionA� i podpisanA� deklaracjA� czA�onkowskA�.A�DeklaracjA� moA?na otrzymaA� w naszym klubie lub pobraA� pod tym linkiem.

OpA�aty: Przy skA�adaniu deklaracji naleA?y opA�aciA� wpisowe wynoszA�ce 5zA� oraz skA�adki za aktualny kwartaA� w wysokoA�ci 20zA�. OpA�at moA?na dokonaA� takA?e przelewem na konto Stowarzyszenia (patrz niA?ej) a nastA�pnie przynieA�A� wydrukowany dowA?d wpA�aty.

Pierwsze A�3 miesiA�ce:A�Od momentu zA�oA?enia ankiety rozpoczyna siA� tak zwany staA? kandydacki, ktA?ry trwa 3 miesiA�ce. Po jego zakoA�czeniu kandydat staje siA� peA�noprawnym czA�onkiem GSF Alkor mogA�cym korzystaA� ze wszystkich przywilejA?w takich jak wypoA?yczanie gier. W zaleA?noA�ci od tego czy ukoA�czyA� 16 lat czy nie staje siA� odpowiednio czA�onkiem zwyczajnym lub rzeczywistym. Tylko czA�onkowie rzeczywiA�ci mogA�A�wybieraA� i byA� wybierani do wA�adz Stowarzyszenia.

 

CZA?ONEK ZWYCZAJNY (poniA?ej 16 roku A?ycia)

CzA�onkiem zwyczajnym moA?e zostaA� osoba, ktA?ra zA�oA?yA�a deklaracjA� czA�onkowskA�, uiA�ciA�a obowiA�zujA�ce opA�aty i ukoA�czyA�a trzymiesiA�czny staA? kandydacki, a ze wzglA�du na nie ukoA�czenie 16 lat nie moA?e zostaA� peA�noprawnym czA�onkiem rzeczywistym.

CzA�onek zwyczajny ma prawo:
1) korzystaA� z bibliotek, gier, sprzA�tu, wydawnictw GSF w/g zasad okreA�lonych w osobnych regulaminach, zatwierdzonych przez wA�adze GSF;
2) uczestniczyA� w posiedzeniach wA�adz wszystkich szczebli, jeA?eli na danym zebraniu ma byA� podjA�ta uchwala dotyczA�ca jego dziaA�alnoA�ci lub postA�powania;
3) wysuwaA� postulaty i wnioski do wA�aA�ciwych wA�adz GSF, oceniaA� ich dziaA�alnoA�A� i swobodnie wyraA?aA� poglA�dy na kaA?dym forum organizacji;
4) uzyskiwaA� od wA�adz GSF informacje o ich dziaA�alnoA�ci oraz uzasadnienie podejmowanych decyzji.

CzA�onek zwyczajny ma obowiA�zek:
1) przestrzegaA� postanowieA� Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminA?w;
2) sumiennie wykonywaA� zadania, ktA?re zostaA�y mu powierzone przez wA�adze GSF;
3) ochraniaA� mienie GSF, jako wspA?lne dobro jego czA�onkA?w;
4) opA�acaA� regularnie skA�adki czA�onkowskie.

CZA?ONEK RZECZYWISTY (powyA?ej 16 roku A?ycia)

CzA�onkiem rzeczywistym moA?e zostaA� osoba, ktA?ra speA�nia wszystkie wymagania na czA�onka zwyczajnego, a ponadto ukoA�czyA�a 16 rok A?ycia. CzA�onkowie rzeczywiA�ci stanowiA� podstawowA� jednostkA� strukturalnA� GSF ALKOR.

CzA�onek rzeczywisty posiada te same prawa i obowiA�zki, co czA�onek zwyczajny, a ponadto ma prawo:
1) wybieraA� i byA� wybieranym do wszystkich wA�adz GSF na zasadach okreA�lonych w Statucie Stowarzyszenia;
2) braA� czynny udziaA� w dziaA�alnoA�ci GSF.

– – –

pdf

 

POBIERZ DEKLARACJA? CZA?ONKOWSKA� w pdf

 

GdaA�skie Stowarzyszenie Fantastyki Alkor jest organizacjA� non-profit. Oznacza to, A?e wszystkie A�rodki finansowe organizacji sA� przeznaczane na realizacjA� celA?w statutowych.

OpA�ata wpisowa: 5 zA�

SkA�adka czA�onkowska – opA�ata za kwartaA� (trzy miesiA�ce): 20 zA�

 

SkA�adki moA?na wpA�acaA� na konto:

Nazwa banku: Credit Agricole Bank Polska S.A.
Adres oddziaA�u: ul. OrlA�t Lwowskich 1, 53-605 WrocA�aw
Nazwa posiadacza rachunku: GdaA�skie Stowarzyszenie Fantastyki „Alkor”
PeA�en numer rachunku: PL09 1940 1076 3114 4849 0000 0000
Z dopiskiem: „ImiA�” „Nazwisko” – opA�ata za skA�adki