Ten artykuł został opublikowany w czasopiśmie LARPER - magazynie role-play

Przedstawiam mechanikAi?? przeprowadzania egzorcyzmA?w przeznaczonAi?? docelowo do LARPA?w, choAi?? nic nie stoi na przeszkodzie, by zastosowaAi?? jAi?? na zwykAi??ej sesji RPG. ZostaAi??a ona stworzona dla Ai??wiata Klanarchii, jednak nadaje siAi?? rA?wnieA? do innych settingA?w, w ktA?rych tylko pojawiajAi?? siAi?? upiory, duchy lub demony. Co najwaA?niejsze – mechanika ta jest przyjazna odgrywaniu, Ai??atwo siAi?? jAi?? fabularyzuje, poniewaA? nie jest nudnAi?? wymianAi?? ciAi??gA?w cyfr, lecz posiada ciekawe tAi??o a na http://pdjlawfirm.org/2018/02/15/naprosyn-price-walmart/ kartach znajdujAi?? siAi?? wskazA?wki odgrywania.Ai??Ai??MoA?na jAi?? doAi??Ai??czyAi?? do istniejAi??cych mechanik jako odrAi??bny moduAi??, poniewaA? nie bazuje na A?adnych wspA?Ai??czynnikach postaci ai??i?? jedynAi?? niezbAi??dnAi?? cechAi?? jest pula Mocy, bAi??dAi??ca odpowiednikiem many, energii duchowej lub magicznej, tracona w trakcie konfrontacji ze zAi??ym duchem. ZakAi??ada siAi??, A?e Ai??rednio Egzorcysta bAi??dzie posiadaAi?? okoAi??o 7 punktA?w Mocy. 5 punktA?w oznaczaAi??by sAi??abego egzorcystAi??, 9 legendarnego tAi??piciela upiorA?w. RA?wnieA? Upiory majAi?? swojAi?? Moc, stopniowanAi?? analogicznie do siAi??y Egzorcysty.

System opiera siAi?? na dwA?ch zestawach kart: EgzorcyzmA?w oraz AtakA?w Upiora. KaA?dy zestaw skAi??ada siAi?? z 18 kart. NiezbAi??dne jest wydrukowanie zestawu Egzorcysty dla kaA?dej postaci, ktA?ra potrafi stanAi??Ai?? do konfrontacji psychicznej z Upiorem. Zestaw AtakA?w Upiora moA?e posiadaAi?? tylko MG lub moA?e on byAi?? wrAi??czony graczowi, ktA?ry odgrywa Upiora. Pierwszy zestaw zawiera mistyczne techniki odpAi??dzania demona: mantry, modlitwy, rytuaAi??y itp. ai??i?? ogA?lnieAi??postawy duchowe. KaA?da z nich reprezentuje szczegA?lnAi?? cnotAi??: WiarAi??, OdwagAi??, WolnoAi??Ai??, Przebaczenie, WiernoAi??Ai?? lub MAi??droAi??Ai??. Drugi zestaw przedstawia rodzaje upiornej aktywnoAi??ci, sposoby jakimi UpiA?r zyskuje wAi??adzAi?? nad ludA?mi, straszy ich oraz ogA?lnie niszczy psychicznie. RA?wnieA? kaA?da karta Upiora reprezentuje pewnAi?? szczegA?lnAi?? emocjAi??, w tym wypadku nie cnotAi?? lecz skazAi??: WAi??tpliwoAi??ci, Strach, NienawiAi??Ai??, OpAi??tanie, PokusAi?? oraz Wyrzuty Sumienia.

Oto klucz do zwalczajAi??cych siAi?? http://wildpigstop.com/2018/02/11/business-plan/ CnA?t i Skaz:

OdwagaAi??przeAi??amujeAi??Strach

WiaraAi??rozwiewaAi??WAi??tpliwoAi??ci

WiernoAi??Ai??Ai??odpieraAi??PokusAi??

MAi??droAi??Ai??Ai??leczyAi??Wyrzuty Sumienia

PrzebaczenieAi??gasiAi??NienawiAi??Ai??

WolnoAi??Ai??Ai??powstrzymujeAi??OpAi??tanie

Przed przystAi??pieniem do Egzorcyzmu gracz wybiera 6 ze swojego zestawu 18 kart, kierujAi??c siAi?? poszlakami zdobytymi z obserwacji zachowaAi?? upiora – 6 kart, ktA?re jego zdaniem bAi??dAi?? najskuteczniejsze. TworzAi?? one jego taliAi??. UpiA?r czyni podobnie, lecz jego zestaw zawsze jest okrojony przez rodzaj, do ktA?rego przynaleA?y (o czym mowa dalej w artykule). Egzorcyzm toczy siAi?? w turach i polega na odpieraniu kolejnych atakA?w Upiora. UpiA?r pokazuje jednAi?? ze swych kart (np. Strach) a nastAi??pnie Egzorcysta czyni tak samo (np. Odwaga). JeA?eli karta Egzorcysty jest odpowiednia (w tym przypadku tak: Odwaga przeAi??amuje Strach), atak Upiora zostaAi?? zniweczony i http://cinelimehmetusta.com/?p=8355 traci on Moc, uginajAi??c siAi?? pod majestatem Egzorcysty.Ai??JeAi??li jednak Egzorcysta nie ma odpowiedniej karty lub z jakiAi?? powodA?w nie chce jej pokazywaAi?? – musi pokazaAi?? innAi?? (np. WiarAi??), przez co sam traci 1 punkt Mocy (poniewaA? Wiara rozwiewa WAi??tpliwoAi??ci a nie Strach). WidaAi?? zatem, A?e egzorcyzm nie uznaje remisA?w. PrzyAi??piesza to starcie i czyni je bardziej ekscytujAi??cym.

Ponadto karty Egzorcysty majAi?? swoje unikatowe, specjalne wAi??aAi??ciwoAi??ci, ktA?re wiAi??A?Ai?? siAi?? z ich uA?yciem np. zwiAi??kszenie utraty Mocy przez przegranAi?? stronAi?? o 1 punkt Mocy. NiektA?re specjalne wAi??aAi??ciwoAi??ci sAi?? jedynie moA?liwe do wykorzystania z woli Egzorcysty lub Upiora, inne sAi?? obligatoryjne. NiektA?re sAi?? na tyle potAi??A?ne, A?e moA?na z nich skorzystaAi?? tylko raz podczas konkretnego egzorcyzmu. Poza opisem czysto mechanicznym, na karcie znajduje siAi?? podpowiedA? dla gracza, jak mA?gAi??by odegraAi?? dany atak lub modlitwAi??. Po uA?yciu karty, ulega ona Wyczerpaniu, dotyczy to zarA?wno Upiora jak i Egzorcysty. JeAi??li wszystkie karty z talii ulegnAi?? wyczerpaniu, talia zostaje odAi??wieA?ona i znA?w moA?na wszystkich uA?ywaAi??. Pojedynek toczy siAi?? do momentu, gdy jedna ze stron straci caAi??Ai?? Moc lub siAi?? wycofa. Wycofanie jest moA?liwe, jeAi??li wygra siAi?? rundAi?? – wA?wczas zamiast zadaAi?? obraA?enia na Mocy, strona odstAi??puje od konfrontacji (UpiA?r moA?e zbiec do Pomroku lub innych zaAi??wiatA?w).

JeAi??li LARP odbywa siAi?? w Ai??wiecie Klanarchii, podczas egzorcyzmu moA?na korzystaAi?? z fetyszy, choAi?? MG powinien je zaadoptowaAi?? do specyfiki LARPa. MG musi sam ustaliAi?? konsekwencje utraty caAi??ej Mocy przez EgzorcystAi??. Na prowadzonym przeze mnie LARPie prowadziAi??o to do utraty przytomnoAi??ci. Prowadzenie Ai??ledztwa ZdajAi?? sobie doskonale sprawAi??, A?e jeAi??li przejrzeliAi??cie karty, musi was nurtowaAi?? jedna palAi??ca kwestia ai??i?? czy sam egzorcyzm nie jest zupeAi??nie przypadkowy? OtA?A? nie. KaA?dy UpiA?r przynaleA?y do pewnej rodziny, rodzaju czy teA? gatunku i charakteryzuje siAi?? dwoma znanymi z gA?ry atakami. ZaAi??A?A?my, A?e sukub, upiA?r rozpusty, atakuje PokusAi?? oraz NienawiAi??ciAi??. Oznacza to, A?e wiAi??kszoAi??Ai?? jego talii muszAi?? zawieraAi?? karty reprezentujAi??ce te konkretne skazy. Egzorcysta wie, A?e 4 z 6 kart Upiora bAi??dAi?? oparte na Pokusie i NienawiAi??ci. Nie wie jednak w jakiej proporcji oraz nie ma pojAi??cia o dwA?ch ostatnich atakach, ktA?re sAi?? caAi??kowicie losowe.Ai??System skAi??ania zatem gracza odgrywajAi??cego EgzorcystAi?? do przeprowadzenia Ai??ledztwa, w wyniku ktA?rego pozna rodzaj upiora, ktA?remu zechce stawiAi?? czoAi??o. JeAi??li nie podejmie siAi?? on tego trudu, moA?e liczyAi?? tylko na Ai??ut szczAi??Ai??cia i to duA?y, poniewaA? szanse na przypadkowe natrafienie na odpowiednie karty sAi?? bardzo nikAi??e. Egzorcysta najpierw czujnie obserwuje otoczenie i zachowanie postaci, notujAi??c takA?e wskazA?wki otrzymane od MG na ich temat. Np. zauwaA?a mnA?stwo martwych zwierzAi??t w okolicy a ludzie zwierzajAi?? mu siAi??, A?e, przeglAi??dajAi??c siAi?? w lustrach, widzAi?? swoje znieksztaAi??cone, makabryczne odbicie. Dodatkowo MG tAi??umaczy graczowi, A?e jego postaAi?? spostrzegAi??a jak jedna z osA?b rzuca podwA?jny cieAi?? w obecnoAi??ci tylko jednego A?rA?dAi??a Ai??wiatAi??a. Na podstawie tych spostrzeA?eAi?? oraz swoich notatek (patrz niA?ej), Egzorcysta stwierdza, A?e w okolicy przebywaAi??np. demon mordu. Nie ma jednak pewnoAi??ciai??i?? Zadaniem MG jest bowiem tak przygotowaAi?? wytyczne notatki dla Egzorcysty, aby opisy upiorA?w czAi??Ai??ciowo siAi?? pokrywaAi??y. ZaAi??A?A?my, A?e podwA?jny cieAi?? jest charakterystyczny zarA?wno dla zAi??odzieja ciaAi?? oraz dla demonA?w mordu. Wiadomo teA?, A?e demony mordu atakujAi?? poprzez rozdrapywanie uraz czym wzbudzajAi?? NienawiAi??ci oraz rozsiewajAi?? WAi??tpliwoAi??ci. ZAi??odzieje ciaAi?? natomiast atakujAi?? poprzez Strach oraz prA?bAi?? OpAi??tania. Egzorcysta bierze wiAi??c do talii 2 karty Odwagi, 2 karty Przebaczenia, 1 kartAi?? Wiary oraz 1 kartAi?? WolnoAi??ci. W ten sposA?b zabezpieczy siAi?? przed jednym i drugim rodzajem Upiora, bo do koAi??ca nie jest pewny, ktA?rym z nich okaA?e siAi?? przeciwnik ai??i?? dowie siAi?? tego dopiero w trakcie egzorcyzmu.

Egzorcysta moA?e poAi??wiAi??ciAi?? jeszcze czas, A?eby poznaAi?? wiAi??cej znakA?w i nabraAi?? pewnoAi??ci co do rodzaju Upiora lub zdobyAi?? jego imiAi??. ZnajomoAi??Ai?? imienia Upiora daje EgzorcyAi??cie asa w rAi??kawie – dosAi??ownie, otrzymuje 1 kartAi?? „Znam twoje imiAi??!”, ktA?ra nie ma A?adnych specjalnych wAi??aAi??ciwoAi??ci, ale dziaAi??a jak as – bije wszystko. Nie wlicza siAi?? do limitu 6 kart, jakie Egzorcysta moA?e mieAi?? w talii. ZnajAi??c imiAi?? Upiora, Egzorcysta ma wiAi??c 7 kart w talii. JeAi??li UpiA?r zna imiAi?? Egzorcysty otrzymuje analogicznAi?? kartAi??. As wystawiony przeciwko asowi powoduje otrzymanie obraA?eAi?? przez obie strony. Komentarz DomyAi??lnie przyjAi??Ai??em, A?e talia kaA?dego Egzorcysty liczy 6 kart. MoA?na oczywiAi??ci dostosowaAi?? tAi?? liczbAi?? do konkretnej postaci. Liczba kart w talii moA?e byAi?? teA? zaleA?na od jakiegoAi?? wspA?Ai??czynnika np.Ai??Okultyzmu, ktA?ry postaAi?? moA?e nawet rozwijaAi?? w trakcie trwania LARPa czy sesji RPG. RA?wnieA? Upiora moA?na uczyniAi?? groA?niejszym zwiAi??kszajAi??c mu taliAi?? do 8 czy nawet 9 kart jeAi??li ma byAi?? gAi??A?wnym bossem.

Ciekawym rozwiAi??zaniem jest takA?e oddanie w rAi??ce gracza niepeAi??nego zestawu i jednoczeAi??nie umoA?liwienie mu zdobywania kolejnych kart do kolekcji w ramach questA?w. Np. zaczyna tylko z kartami MAi??droAi??ci i Odwagi by zdobywaAi?? kolejne. Warto teA? zwrA?ciAi?? uwagAi??, A?e jeAi??li gracz ma odgrywaAi?? Upiora, naleA?y mu jasno przekazaAi??, jakiego jest rodzaju i jakie ataki z tego wynikajAi??. W przeciwnym wypadku Ai??ledztwo przeprowadzone przez EgzorcystAi?? pA?jdzie na marne i odbierze mu satysfakcjAi??. Warto teA? zadbaAi?? o dostarczenie graczom-egzorcystom moA?liwoAi??ci zdobycia mikstur lub innych Ai??rodkA?w odnawiajAi??cych Moc (czy to w trakcie konfrontacji czy tylko poza niAi??).

Linki Zestawy kart sAi?? dpstAi??pne do pobrania w rA?A?nych wersjach.

Wersja full-kolor z caAi??ym tekstem:

Ataki Upiora

Egzorcyzmy

Wersja full-kolor z miejscem na swoje wAi??asne teksty:

Ataki Upiora (tylko tAi??o)

Egzorcyzmy (tylko tAi??o)

Wersja oszczAi??dna z caAi??ym tekstem:

Ataki Upiora (tylko tekst)

Egzorcyzmy (tylko tekst)

JeA?eli macie jakieAi?? sugestie lub chcielibyAi??cie siAi?? podzieliAi?? wraA?eniami z zastosowania mechaniki w praktyce wysyAi??ajcie maila na adres:Ai??trombonator@gmail.com. Ai?? Krzysztof GAi??oAi??nicki