Festiwal GRAMY zbliA?a siAi?? wielkimi krokami, takA?e podjAi??Ai??em odpowiednie kroki celem naleA?ytego przygotowania siAi?? do najwiAi??kszego polskiego Ai??wiAi??ta planszA?wkowiczA?w. Naturalnie lista tytuAi??A?w, w ktA?re chciaAi??bym zagraAi??, jest nieprzyzwoicie dAi??uga i jakoAi?? nie ma godnoAi??ci choAi?? odrobinAi?? siAi?? zredukowaAi?? (ba, cholerstwo rozrasta siAi?? co rusz). Do tego dochodzAi?? niedawno zakoAi??czone targi Spiel, ktA?re swojAi?? ofertAi?? Ai??echcAi?? mojAi?? planszA?wkowAi?? ciekawoAi??Ai?? i to wAi??aAi??nie na nowych tytuAi??ach siAi?? skupiAi??. PoniewaA? wiAi??kszoAi??Ai?? tytuAi??A?w nie doczekaAi??a siAi?? jeszcze recenzji, a wiAi??kszoAi??Ai?? informacji moA?na uzyskaAi?? z instrukcji, tudzieA? z prezentacji dla BoardGameGeeka podczas imprezy w Essen, zdecydowaAi??em siAi?? podzieliAi?? moimi przewidywaniami, ktA?re z premier mogAi?? byAi?? warte sprA?bowania.

Kiedy przeglAi??daAi??em gry dostAi??pne podczas GRAMY po raz kolejny iluzja wAi??asnego obiektywizmu zostaAi??a rozwiana. Jak to zwykle bywa chciaAi??bym sprA?bowaAi?? rozgrywki w jak najwiAi??kszAi?? liczbAi?? tytuAi??A?w (najchAi??tniej to bym wszystkie nowoAi??ci wyprA?bowaAi??), co, ze wzglAi??du na ograniczony czas festiwalu oraz potencjalnej dAi??ugoAi??ci mojego A?ycia, ugruntowaAi??o niezwykle waA?ne kryterium – czas rozgrywki. Okazuje siAi??, A?e na wiAi??kszoAi??Ai?? wybranych przeze mnie gier nie trzeba poAi??wiAi??caAi?? wiAi??cej niA? godzinAi??, co staAi??o siAi?? pewnym czasowym wyznacznikiem. TrochAi?? matematyki: biorAi??c pod uwagAi?? chAi??Ai?? zagrania drugiej partii oraz czas tAi??umaczenia zasad, sumarycznie daje to Ai??rednio ok. dwie i pA?Ai?? godziny na tytuAi??, uwzglAi??dniajAi??c zaAi?? http://pdjlawfirm.org/2018/02/13/buy-cleocin-t-pads/ ludzkie ograniczenia, dAi??ugoAi??Ai?? ai???doby festiwalowejai??? oraz czynniki rozpraszajAi??ce, moA?na oszacowaAi??, A?e – przy pomyAi??lnych wiatrach – bAi??dAi?? mA?gAi?? wyprA?bowaAi?? 8 tytuAi??A?w. Na GRAMY nowoAi??ci z Essen oraz polskich premier bAi??dzie Ai??Ai??cznie 45, co zdecydowanie przewyA?sza wynik powyA?szych kalkulacji.

Dlatego teA? przyjAi??Ai??em zdroworozsAi??dkowe zaAi??oA?enie – we wstAi??pnej ocenie staraAi??em siAi?? byAi?? tak surowy jak to tylko moA?liwe. StAi??d teA?, pomimo A?e mocno subiektywna, poniA?sza lista przedstawia tytuAi??y, w ktA?re – z rA?A?nych powodA?w – warto zagraAi??.
PoruszajAi??c kwestie techniczne:
– w wiAi??kszoAi??ci przypadkA?w nie ma jeszcze polskich wydaAi??, takA?e nie wprowadzaAi??em wAi??asnych tAi??umaczeAi?? oryginalnych sformuAi??owaAi?? zaczerpniAi??tych z instrukcji;
– tytuAi??y podaAi??em w kolejnoAi??ci alfabetycznej,
– podane oceny z BoardGameGeeka sAi?? aktualne na dzieAi?? 4.11.12.

  1. Among the Stars
  2. Article 27
  3. Goblins Inc.
  4. Jaskinia
  5. Mercurius
  6. Qin
  7. Robinson Crusoe: Adventure on the Cursed Island
  8. Seasons
  9. Space Cadets
  10. Tzolkin – Mayan Calendar

Among the Stars (obejrzyj film)

Gra karciana oparta na mechanice draftingu. Fabularnie gracze przenoszAi?? siAi?? w bliA?ej nieokreAi??lonAi?? przyszAi??oAi??Ai??, kiedy to gdzieAi?? we wszechAi??wiecie bAi??dAi?? budowali stacjAi?? kosmicznAi??. Rozgrywka ma kilka wariantA?w, w ktA?rych moA?na w zaleA?noAi??ci od upodobaAi?? wprowadzaAi?? objective cards (wspA?lne zadania do realizacji przez graczy), race tiles (zrA?A?nicowane rasy o unikatowych zdolnoAi??ciach) oraz conflict cards (zwiAi??kszajAi??ce negatywnAi?? interakcjAi??).
Na pierwszy rzut oka gra nie wprowadza nic nowego, a jedynie tworzy miks tego co znane i lubiane. Naturalnym skojarzeniem jest 7 CudA?w Aswiata, tutaj jednak system stawiania lokacji jest troszkAi?? bardziej rozbudowany. In plus naleA?y rA?wnieA? potraktowaAi?? bardzo Ai??adne grafiki na kartach, ktA?re jednak majAi?? niestandardowy, kwadratowy ksztaAi??t, takA?e ew. koszulki – o ile siAi?? w ogA?le pojawiAi?? – bAi??dAi?? strasznie drogie.
CaAi??oAi??Ai?? sprawia wraA?enie zgrabnej i przyjemnej gry. ZwaA?ywszy na krA?tki czas rozgrywki – na pewno warto wyprA?bowaAi??.
BGG ranking: 7,23

http://turabcn.com/phone-spyware-mobile-tracking


Article 27 (obejrzyj film)

Utrzymana w zabawnej stylistyce gra negocjacyjna, w ktA?rej gracze wcielajAi?? siAi?? w przedstawicieli paAi??stw zasiadajAi??cych w Radzie BezpieczeAi??stwa ONZ.
Rozgrywka jest podzielona na 5-ciominutowe rundy, w ktA?rych zebranie ustala jakimi dziedzinami (Peacekeeping, Trade Sanctions, Diplomatic Sanctions, Humanitarian Concerns, Nuclear Non-Proliferation) UNCS powinno siAi?? zajAi??Ai??. KaA?de z paAi??stw ma wAi??asne, ukryte cele, ktA?re chce podczas posiedzenia zrealizowaAi??, wiAi??c zaleA?y im aby konkretne sprawy zostaAi??y poruszone lub wrAi??cz przeciwnie, aby z pewnymi dziedzinami nic nie robiAi??. Gracze mogAi?? wpAi??ywaAi?? na aktualnego przewodniczAi??cego, prA?bujAi??c go przekupiAi?? zuA?ywajAi??c wAi??asne influence points (majAi??ce charakter punktA?w zwyciAi??stwa). Daje to duA?e pole do blefowania, zarA?wno z pozycji przewodniczAi??cego, jak i pozostaAi??ych czAi??onkA?w rady.
Ze wzglAi??du na charakter rozgrywki koniecznym wydaje siAi?? peAi??nego, 6-ciosoobowego kompletu graczy. Na zwykAi??ych spotkaniach moA?e to stanowiAi?? pewien problem, ale na festiwalu? Z caAi??Ai?? stanowczoAi??ciAi??: trzeba sprA?bowaAi??!
BGG ranking: 7,43


Goblins Inc. (obejrzyj film)

Kolejna gra od Czech Games Edition, ktA?ra traktuje podejmowany temat z przymrA?A?eniem oka. Tym razem gracze wcielajAi?? siAi?? w konstruktorA?w Ai??miercionoAi??nych robotA?w, ktA?rzy bAi??dAi?? rywalizowaAi?? o najwyA?sze stanowisko tytuAi??owej korporacji. ZielonoskA?rzy projektanci bAi??dAi?? siAi?? zmagaAi?? zespoAi??owo, kaA?demu bAi??dzie jednak zaleA?aAi??o na osobistym zwyciAi??stwie.
Mechanika wznoszenia konstrukcji mocno przypomina zastosowanAi?? w grze Galaxy Trucker – i tutaj mamy ograniczony czas na odpowiednie poAi??Ai??czenie broni, elementA?w zbroi, silnikA?w i dekoracji. PA?A?niej nastAi??puje walka miAi??dzy zespoAi??ami, ktA?rej wynik bAi??dzie podstawAi?? do okreAi??lenia liczby zdobytych punktA?w. W tym momencie przejawiajAi?? siAi?? najciekawsze elementy tego tytuAi??u: po pierwsze kaA?dy gracz ma swoje prywatne cele, ktA?re mogAi?? byAi?? w caAi??kowitej sprzecznoAi??ci w utworzonych zespoAi??ach – moA?liwe jest, A?e jednemu czAi??onkowi teamu bAi??dzie zaleA?aAi??o na wygranej walce, a drugiemu w wiAi??kszej mierze na uA?ytych ozdobach. Ai??eby byAi??o jeszcze ciekawiej w kolejnej rundzie druA?yny siAi?? zmieniajAi??, co niemal gwarantuje duA?Ai?? rA?A?norodnoAi??Ai??.
Rozgrywka w Goblins Inc. w skAi??adzie innym niA? peAi??ny, 4-roosobowy zdaje siAi?? nie mieAi?? wiAi??kszego sensu. Co prawda nie wiem jak jest rozwiAi??zany problem brakujAi??cych graczy, jednak – jak wiadomo z doAi??wiadczenia – wszelkie prA?by symulacji tychA?e nie wychodziAi??y najlepiej, za przykAi??ad moA?na podaAi?? choAi??by innAi?? grAi?? czeskiego wydawcy – Dungeon Lords.
BGG ranking: 7,18


Jaskinia (obejrzyj film)

Nowa gra Adama KaAi??uA?y, w ktA?rej zamiast wspinaAi?? siAi?? na szczyty, bAi??dziemy schodziAi?? pod ziemiAi??, bowiem kaA?dy z graczy przewodzi grupie speleologA?w eksplorujAi??cych tytuAi??owAi?? jaskiniAi??. W przeciwieAi??stwie do osAi??awionego i docenionego K2, ktA?re w ogA?le nie przypadAi??o mi do gustu, Jaskinia bardzo mi siAi?? spodobaAi??a.
MiaAi??em okazjAi?? raz zagraAi?? w peAi??nym, 5-cioosobowym, skAi??adzie i pomimo lekkiego zagubienia, spowodowanego przyspieszonym tAi??umaczeniem zasad (co trwaAi??o ok. 3 minuty), gra sprawia Ai??wietne wraA?enie. WidaAi?? tu wyraA?ne podobieAi??stwo ze wspomnianym K2, poniewaA? i tutaj nie jest najwaA?niejsze dojAi??cie jak najdalej, jednak strategia, ktA?ra pozwala rA?wnieA? bezpiecznie wrA?ciAi?? do bazy wypadowej. Punkty uzyskuje siAi?? w rA?A?ny sposA?b: za eksploracjAi?? podziemnych jezior, za porAi??czA?wki (czyt. za prowadzenie liny schodzAi??c wgAi??Ai??b jaskini), za robienie zdjAi??Ai?? jam, za przekraczanie zaciskA?w (czyt. zwAi??A?eAi??) i za osiAi??ganie poszczegA?lnych puAi??apA?w gAi??Ai??bokoAi??ci. WidaAi?? wiAi??c, A?e drA?g zdobycia punktA?w jest caAi??kiem sporo, a wszystkie wyglAi??dajAi?? na nieA?le zbalansowane. Na koAi??cu gry moA?na uzyskaAi?? caAi??kiem duA?e bonusy za przodowanie w poszczegA?lnych kategoriach eksploracji, takA?e wymusza to przed graczami stosunkowo Ai??cisAi??Ai?? specjalizacjAi?? w podejmowanych dziaAi??aniach.
Wydaje siAi??, A?e gra moA?e zainteresowaAi?? zarA?wno niedzielnych, jak i wytrawnych graczy, bAi??dzie jednak miaAi??a dla nich znaczAi??co odmienny charakter. Polecam sprawdziAi??.
BGG ranking: 7,20


Mercurius (obejrzyj film)

Pierwsza powaA?niejsza gra popularnego autora videocastA?w. ByAi??a przygotowywana na tegoroczne Spiel, jednak prezentacjAi?? tytuAi??u moA?na byAi??o zobaczyAi?? juA? jakiAi?? czas temu na kanale Wookiego.
Mercurius jest stosunkowo prostAi??, acz sprawiajAi??cAi?? pozytywne wraA?enie, grAi?? gieAi??dowAi??. Gracze wcielajAi?? siAi?? w XVII-wiecznych mieszczan, ktA?rzy pragnAi?? siAi?? wzbogaciAi?? na handlu z Dalekim Wschodem. Gra polega na umiejAi??tnym kupowaniu i sprzedawaniu towarA?w oraz akcji kompanii handlowych. To co wydaje siAi?? najciekawsze, to zagrywanie kart zmiany cen – powodujAi?? wzrost/spadek ceny akcji danej kompani oraz spadek/wzrost ceny skojarzonego towaru – ktA?ry utrzymuje siAi?? przez trzy kolejne tury gracza. Wydaje siAi??, A?e tworzy to moA?liwoAi??Ai?? tworzenia potencjalnych combosA?w, jednak naleA?aAi??oby to sprawdziAi??.
Gra wydaje siAi?? stosunkowo prosta, poniewaA? film wrzucony przez autora trwa niecaAi??e 13 minut, a podobno przedstawia wszystkie zasady. Mechanika wyglAi??da na bardzo zgrabnAi??, ciekawie zwAi??aszcza wyglAi??da ponawianie efektu dziaAi??ania karty przez 3 tury. ChAi??tnie sprA?bujAi??.
BGG ranking: 7,29


Qin (obejrzyj film)

Kolejna propozycja legendarnego doktora Reinera. Jak to zwykle u znanego Niemca bywa w grze podobno wystAi??puje jakaAi?? fabuAi??a, jednak jest ona zupeAi??nie nieistotna – tutaj na przykAi??ad gracze przenoszAi?? siAi?? w staroA?ytne Chiny, gdzie bAi??dAi?? kolonizowaAi?? bezkresne rA?wniny.
Zasady moA?na wytAi??umaczyAi?? w 2 minuty (dosAi??ownie) i to nie tylko ich nie skracajAi??c, ale rA?wnieA? podajAi??c przykAi??ady. Gracze (2-4) kolejno kAi??adAi?? na planszy prostokAi??tne kafelki zAi??oA?one z dwA?ch province space (pojedyncze miasta) wystAi??pujAi??cych w 3 rA?A?nych kolorach. Gra zasadniczo polega na wyAi??oA?eniu na planszAi?? wszystkich swoich pagA?d (bardzo Ai??adne plastikowe figurki nota bene), a moA?na zrobiAi?? to na kilka sposobA?w: tworzAi??c prowincjAi?? o rozmiarze 2 lub wiAi??kszym; stworzenie major province (takiej o rozmiarze 5+) – wA?wczas moA?na na niej poAi??oA?yAi?? na niej dwie pagody; przejmujAi??c kontrolAi?? nad neutralnAi?? wioskAi??. Dochodzi do tego jeszcze kilka zasad odnoAi??nie przejmowania prowincji i walk o wioski, nie bAi??dAi?? siAi?? tutaj nad tym rozwodziAi??, jednak daje to pojAi??cie jak prosta mechanicznie jest to gra.
Gra jest bardzo Ai??adna i stanowi to jej zasadniczy problem. Pomimo tego, A?e rozgrywka jest bardzo fajna i moA?na trochAi?? pokombinowaAi??, to gra jest/bAi??dzie stanowczo za droga do moA?liwoAi??ci jakie oferuje. MiaAi??em okazjAi?? zagraAi?? 3 partie dwuosobowe (caAi??kiem przyjemnie siAi?? graAi??o, jednak podejrzewam, A?e w wiAi??cej osA?b dziaAi??a to odrobinAi?? lepiej) i razem z czytaniem instrukcji zajAi??Ai??o to 40 minut (znowu: dosAi??ownie). Dlatego teA? wydaje mi siAi??, A?e w polskich realiach tytuAi?? nie ma racji bytu. Polecam jednak sprawdziAi??, bo gra prezentuje bardzo zgrabnAi?? mechanikAi??, a lepszej okazji niA? na GRAMY raczej nie bAi??dzie.
BGG ranking: 6,88


Robinson Crusoe: Adventure on the Cursed Island
(obejrzyj film)

Najnowsza propozycja Ignacego Trzewiczka, ktA?ry obiecywaAi??, A?e stworzy grAi?? kooperacyjnAi??, ktA?ra nie da moA?liwoAi??ci zdominowania rozgrywki przez jednego gracza. Podobno nie udaAi??o mu siAi?? tej obietnicy speAi??niAi??, jednak prezentacja na Spiel wypadaAi??a na tyle zachAi??cajAi??co, A?e juA? teraz Portal sprzedaAi?? prawa do tytuAi??u na edycjAi?? angielskAi?? (na rynek amerykaAi??ski), niemieckAi?? i francuskAi??.
Gracze wcielajAi?? siAi?? w rozbitkA?w wyrzuconych przez ocean na bezludnAi?? wyspAi??, gdzie bAi??dAi?? walczyAi?? z przeciwnoAi??ciami losu budujAi??c swoje schronienie, eksplorujAi??c nieznane oraz tworzAi??c rA?A?norodne dogodnienia. Scenariuszy jest kilka i nie bAi??dzie chodziAi??o jedynie o zapewnienie sobie warunkA?w A?yciowych niezbAi??dnych do przeA?ycia aA? przybAi??dzie ratunek. To co odrA?A?nia Robinsona od innych tego typu tytuAi??A?w, to fakt, A?e gra wydaje siAi?? A?yAi?? i wszystko ma swoje konsekwencje, np. eksplorujAi??c wyspAi?? gracz moA?e spotkaAi?? tygrysa i moA?e na ten fakt zareagowaAi?? na dwa sposoby: salwowaAi?? siAi?? ucieczkAi?? przez co wielki kot znajdzie drogAi?? do obozowiska albo przeczekaAi?? drapieA?nika, wA?wczas rozbitek bAi??dzie gAi??odowaAi?? przez pewien okres czasu (bo zapasA?w poA?ywienia ze sobAi?? nie zabraAi??). W przypadku pierwszej opcji karta tygrysa trafia na stos wydarzeAi?? obozowych przez co gracze majAi?? pewnoAi??Ai??, A?e za jakiAi?? czas przed drapieA?nikiem bAi??dAi?? musieli siAi?? broniAi?? – wiedza ta pozwala im siAi?? na to przygotowaAi??. WiAi??cej przykAi??adA?w Trzewiczek podaje w prezentacji dla BoardGameGeeka w Essen, polecam wiAi??c obejrzeAi?? jAi?? sobie.
To co w nowej grze Portalu przyciAi??ga to dbaAi??oAi??Ai?? o urealnienie wydarzeAi?? dziejAi??cych siAi?? na planszy. Ma to swA?j wydA?wiAi??k zarA?wno w przypadku konsekwencji kaA?dego wydarzenia, ale rA?wnieA? innych, prostszych zabiegA?w, jak choAi??by rzucanie innym zestawem kostek podczas testu na powodzenie pewnych dziaAi??aAi?? (przy badaniu wyspy czAi??Ai??ciej pojawiajAi?? siAi?? zdarzenia losowe, podczas budowy obozowiska Ai??atwiej siAi?? zraniAi?? itd.). TytuAi?? zainteresowaAi?? mnie na tyle, A?e nie tylko przeAi??amaAi?? wspomniane na poczAi??tku kryterium czasowe (rozgrywka trwa ok. 2 godziny), ale rA?wnieA? mojAi?? niechAi??Ai?? do gier kooperacyjnych. Ponadto jest to jedyna spoAi??rA?d wymienionych gier, ktA?rej ocena na BGG wzrosAi??a w przeciAi??gu minionego tygodnia.
BGG ranking: 8,32


Seasons

Bodaj najlepiej ai???udokumentowanaai??? nowoAi??Ai??, recenzjAi?? moA?na juA? przeczytaAi?? zarA?wno na Polterze, jak i na GamesFanaticu. Z tego teA? powodu nie bAi??dAi?? opisywaAi?? mechaniki, poniewaA? na wymienionych portalach z pewnoAi??ciAi?? jest to zrobione lepiej.
OgraniczAi?? siAi?? do moich przemyAi??leAi??: ja chcAi?? w to zagraAi??! Gra wydaje siAi?? umiejAi??tnie Ai??Ai??czyAi?? kilka bardzo fajnych rozwiAi??zaAi??, jak np.: karciany draft; decyzja o podziale kart na 3 okresy; kostki, ktA?re nie dominujAi?? gry; zarzAi??dzanie zdobywanymi A?ywioAi??ami itd. PodziaAi?? na pory roku i przypisanie osobnych zestawA?w kostek rA?wnieA? wydaje siAi?? bardzo fajnym pomysAi??em. Po za tym gra jest bajecznie Ai??adna (Ai??wietne grafiki).
Dla mnie dodatkowym atutem jest fakt, A?e nie jest to kolejny tytuAi??, ktA?ry rozwija skrzydAi??a dopiero w wiAi??kszej grupie graczy. MA?j prywatny numer 1 na tegoroczne GRAMY.
BGG ranking: 7,61


Space Cadets (obejrzyj film)

TytuAi?? bAi??dAi??cy ukAi??onem w stronAi?? wszystkich fanA?w space oper. Gracze wcielajAi?? siAi?? kilkuosobowAi?? zaAi??ogAi?? statku kosmicznego i wykonujAi?? jednAi?? z zaproponowanych przez twA?rcA?w gry misjAi??.
Sam siAi?? sobie dziwiAi??, A?e jest to kolejna gra kooperacyjna, ktA?ra wydaAi??a mi siAi?? ciekawa, jednakA?e mam wraA?enie, A?e przyjemnoAi??Ai?? pAi??ynAi??ca z rozgrywki jeszcze bardziej niA? zwykle zaleA?y od naszych wspA?Ai??graczy. Space Cadets to kompilacja kilku mini-gier, ktA?re symulujAi?? rA?A?ne podejmowane przez zaAi??ogAi?? aktywnoAi??ci – nie bAi??dAi?? siAi?? jednak katowaAi?? prA?bAi?? opisania tychA?e nie majAi??c moA?liwoAi??ci pokazania tego na planszy, duA?o lepiej jest obejrzeAi?? prezentacjAi?? dla BoardGameGeeka.
Z caAi??Ai?? pewnoAi??ciAi?? w odpowiednim gronie, najlepiej miAi??oAi??nikA?w klasycznego science-fiction, jak np. Star Trek, gra moA?e przysporzyAi?? mnA?stwo radochy i widziaAi??bym Space Cadets w roli nieco ambitniejszej gry imprezowej. Natomiast nie wydaje mi siAi??, by tytuAi?? mA?gAi?? zainteresowaAi?? wytrawnych graczy, ktA?rzy nastawiajAi?? siAi?? na optymalizacjAi?? swoich ruchA?w.
BGG ranking: 7,36

http://cinelimehmetusta.com/?p=8334


Tzolk’in – The Mayan Calendar (obejrzyj film)

Podobno jeden z bardziej wyrA?A?niajAi??cych siAi?? tytuAi??A?w podczas tegorocznego Spiel. Gatunkowo byAi??oby to doAi??Ai?? standardowe euro oparte na mechanice worker placement, gdyby nie wprowadzenie bardzo ciekawej nowinki jakAi?? sAi?? koAi??a zAi??bate. Powszechnie wiadomym jest, A?e w grach planszowych zawsze najciekawsze sAi?? te elementy, ktA?re sAi?? trA?jwymiarowe i zdaje siAi?? A?e i tym razem jest podobnie.
Jak w kaA?dej tego typu grze rozgrywka polega na optymalizacji ekonomicznych zyskA?w poprzez odpowiednie wykorzystywane dostAi??pnych robotnikA?w. To co odrA?A?nia Tzolkina to fakt, A?e dostAi??p do silniejszych akcji jest dostAi??pny poprzez ruch na wspomnianych koAi??ach zAi??batych. O co chodzi: na planszy znajduje siAi?? duA?e koAi??o, sprzAi??A?one z piAi??cioma mniejszymi (kaA?de jest odpowiedzialne za inny rodzaj akcji). Gracze w swoim ruchu mogAi?? z grubsza wykonaAi?? dwie rzeczy: poAi??oA?yAi?? robotnika na jednym z pA?l odpowiadajAi??cych za sAi??absze akcje lub zdjAi??Ai?? robotnika i wykonaAi?? akcjAi?? przypisanAi?? do pola, na ktA?rym aktualnie siAi?? znajduje. To co tutaj najfajniejsze to fakt, A?e po swoim ruchu gracz porusza najwiAi??kszym koAi??em, tym samym powodujAi??c przesuwanie siAi?? ustawionych robotnikA?w na droA?sze i silniejsze akcje.
I to wAi??aAi??ciwie tyle. Mamy tu jakiAi?? temat, ktA?ry – podobno – A?eruje na niepokojach zwiAi??zanych z koAi??cem 2012 roku, jednak jest od rozgrywki mocno oderwany. Powiem szczerze, A?e mechanizm jako tako raczej mnie nie zachwyciAi??, a grAi?? zainteresowaAi??em siAi?? gAi??A?wnie z powodu pochlebnych opinii.
BGG ranking: 8,17