Na wszystkich spotkaniach organizowanych przez Gdańskie Stowarzyszenie Fantastyki Alkor  (zwanym dalej GSF) obowiązuje niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem), a każdy kto przychodzi na spotkanie, jest zobowiązany się go przestrzegać. W dalszej części Regulaminu każdą osobę uczestniczącą w spotkaniu określa się terminem Uczestnik.

Sprawy organizacyjne

 1. Na wszystkich spotkaniach organizowanych przez GSF w siedzibie Stowarzyszenia Morena obowiązuje również regulamin Stowarzyszenia Morena.
 2. Za egzekwowanie postanowień Regulaminu w trakcie spotkania odpowiedzialny jest tzw. Dyżurny. Za Dyżurnego uważa się każdego członka Zarządu obecnego na spotkaniu i/lub osobę, której członek Zarządu powierzy taką funkcję.
 3. Dyżurny jest również Uczestnikiem i musi on przestrzegać postanowień Regulaminu odnoszących się do Uczestnika.
 4. Spotkanie nie może odbywać się bez obecności przynajmniej jednego Dyżurnego. Gdyby ostatni lub jedyny Dyżurny musiał opuścić spotkanie, zanim to zrobi musi wyznaczyć innego Dyżurnego, a jeżeli jest to niemożliwe – spotkanie należy zakończyć.
 5. W razie niestosowania się przez Uczestnika do postanowień regulaminu Dyżurny może go wyprosić lub wezwać służby porządkowe do jego usunięcia ze spotkania.
 6. Członek GSF nie stosujący się do postanowień Regulaminu może zostać ukarany przez Zarząd zgodnie z §15 punkt 1 Statutu GSF.

Spotkanie

 1. Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest wpisanie się na listę obecności. Listą obecności dysponuje Dyżurny. W miarę możliwości lista obecności powinna znajdować się w widocznym i łatwo dostępnym miejscu. Dyżurny również jest zobowiązany wpisać się na listę obecności.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad kultury osobistej oraz okazywania szacunku innym Uczestnikom.
 3. Jeśli Uczestnik poczyni szkodę na mieniu GSF, zobowiązany jest zgłosić ten fakt Dyżurnemu. Za wszelkie szkody na mieniu GSF Uczestnik odpowiada finansowo. Uczestnik zobowiązany jest także zgłosić szkodę poczynioną przez innego Uczestnika, jeśli ten uchyla się od odpowiedzialności.
 4. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania szczególnej ostrożności podczas spożywania posiłków lub napojów w trakcie spotkania tak, aby nie zabrudzić ani nie zniszczyć mienia GSF. Dyżurny może nakazać Uczestnikowi schowanie jedzenia i/lub napojów, jeśli uzna, że ich spożywanie może zaszkodzić mieniu GSF.
 5. Uczestnik jest zobowiązany do zachowania się w sposób nieprzeszkadzający innym Uczestnikom. Osoby zachowujące się zbyt głośno mogą zostać wyproszone przez Dyżurnego.
 6. Wszelkie znalezione bezpańskie przedmioty, Uczestnik jest zobowiązany przekazać Dyżurnemu.