Na wszystkich spotkaniach organizowanych przez GdaA�skie Stowarzyszenie Fantastyki Alkor A�(zwanym dalej GSF) obowiA�zuje niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem), a kaA?dy kto przychodzi na spotkanie, jest zobowiA�zany siA� go przestrzegaA�. W dalszej czA�A�ci Regulaminu kaA?dA� osobA� uczestniczA�cA� w spotkaniu okreA�la siA� terminem Uczestnik.

Sprawy organizacyjne

 1. Na wszystkich spotkaniach organizowanych przez GSF w siedzibie Stowarzyszenia Morena obowiA�zuje rA?wnieA? regulamin Stowarzyszenia Morena.
 2. Za egzekwowanie postanowieA� Regulaminu w trakcie spotkania odpowiedzialny jest tzw. DyA?urny. Za DyA?urnego uwaA?a siA� kaA?dego czA�onka ZarzA�du obecnego na spotkaniu i/lub osobA�, ktA?rej czA�onek ZarzA�du powierzy takA� funkcjA�.
 3. DyA?urny jest rA?wnieA? Uczestnikiem i musi on przestrzegaA� postanowieA� Regulaminu odnoszA�cych siA� do Uczestnika.
 4. Spotkanie nie moA?e odbywaA� siA� bez obecnoA�ci przynajmniej jednego DyA?urnego. Gdyby ostatni lub jedyny DyA?urny musiaA� opuA�ciA� spotkanie, zanim to zrobi musi wyznaczyA� innego DyA?urnego, a jeA?eli jest to niemoA?liwe – spotkanie naleA?y zakoA�czyA�.
 5. W razie niestosowania siA� przez Uczestnika do postanowieA� regulaminu DyA?urny moA?e go wyprosiA� lub wezwaA� sA�uA?by porzA�dkowe do jego usuniA�cia ze spotkania.
 6. CzA�onek GSF nie stosujA�cy siA� do postanowieA� Regulaminu moA?e zostaA� ukarany przez ZarzA�d zgodnie z A�15 punkt 1 Statutu GSF.

Spotkanie

 1. Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest wpisanie siA� na listA� obecnoA�ci. ListA� obecnoA�ci dysponuje DyA?urny. W miarA� moA?liwoA�ci lista obecnoA�ci powinna znajdowaA� siA� w widocznym i A�atwo dostA�pnym miejscu. DyA?urny rA?wnieA? jest zobowiA�zany wpisaA� siA� na listA� obecnoA�ci.
 2. Uczestnik zobowiA�zuje siA� do przestrzegania zasad kultury osobistej oraz okazywania szacunku innym Uczestnikom.
 3. JeA�li Uczestnik poczyni szkodA� na mieniu GSF, zobowiA�zany jest zgA�osiA� ten fakt DyA?urnemu. Za wszelkie szkody na mieniu GSF Uczestnik odpowiada finansowo. Uczestnik zobowiA�zany jest takA?e zgA�osiA� szkodA� poczynionA� przez innego Uczestnika, jeA�li ten uchyla siA� od odpowiedzialnoA�ci.
 4. Uczestnicy sA� zobowiA�zani do przestrzegania szczegA?lnej ostroA?noA�ci podczas spoA?ywania posiA�kA?w lub napojA?w w trakcie spotkania tak, aby nie zabrudziA� ani nie zniszczyA� mienia GSF. DyA?urny moA?e nakazaA� Uczestnikowi schowanie jedzenia i/lub napojA?w, jeA�li uzna, A?e ich spoA?ywanie moA?e zaszkodziA� mieniu GSF.
 5. Uczestnik jest zobowiA�zany do zachowania siA� w sposA?b nieprzeszkadzajA�cy innym Uczestnikom. Osoby zachowujA�ce siA� zbyt gA�oA�no mogA� zostaA� wyproszone przez DyA?urnego.
 6. Wszelkie znalezione bezpaA�skie przedmioty, Uczestnik jest zobowiA�zany przekazaA� DyA?urnemu.