ROZDZIAA? A´┐ŻI

NAZWA, TEREN DZIAA?ALNOAsCI I CHARAKTER PRAWNY

A´┐Ż 1

Stowarzyszenie nosi nazwA´┐Ż a´┐ŻzGdaA´┐Żskie Stowarzyszenie Fantastyki ALKORa´┐Ż?, w skrA?cie zwane w dalszym ciA´┐Żgu GSF.

A´┐Ż 2

Terenem dziaA´┐ŻalnoA´┐Żci GSF jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibA´┐Ż wA´┐Żadz miasto GdaA´┐Żsk.

A´┐Ż 3

GSF jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, dziaA´┐ŻajA´┐Żcym na podstawie obowiA´┐ŻzujA´┐Żcego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytuA´┐Żu posiada osobowoA´┐ŻA´┐Ż prawnA´┐Ż.

A´┐Ż 4

GSF opiera swA´┐Ż dziaA´┐ŻalnoA´┐ŻA´┐Ż na pracy spoA´┐Żecznej ogA?A´┐Żu czA´┐ŻonkA?w; do prowadzenia swych spraw moA?e zatrudniaA´┐Ż pracownikA?w.

ROZDZIAA? A´┐ŻII

CELE I METODY DZIAA?ANIA

A´┐Ż 5

Ogromna popularnoA´┐ŻA´┐Ż fantastyki powoduje, A?e staA´┐Ża siA´┐Ż ona znaczA´┐Żcym elementem w dorobku kulturalnym Polski. GSF jest kontynuatorem najlepszych tradycji ruchu SF na terenie wojewA?dztwa pomorskiego i gromadzi w swych szeregach twA?rcA?w, miA´┐ŻoA´┐ŻnikA?w i sympatykA?w szeroko pojA´┐Żtej fantastyki.

GSF posiada charakter miA´┐ŻdzyA´┐Żrodowiskowy i miA´┐Żdzypokoleniowy. GA´┐ŻA?wny nacisk jest jednak poA´┐ŻoA?ony na pracA´┐Ż z mA´┐ŻodzieA?A´┐Ż i oddziaA´┐Żywanie na niA´┐Ż w duchu humanizmu zawartego w wielkich dzieA´┐Żach fantastyki A´┐Żwiatowej.

A. Zasadniczymi celami GSF sA´┐Ż:

1) integracja i nadanie ram organizacyjnych dziaA´┐ŻalnoA´┐Żci miA´┐ŻoA´┐ŻnikA?w fantastyki, zgodnie z obowiA´┐ŻzujA´┐Żcym porzA´┐Żdkiem prawnym i KonstytucjA´┐Ż RP;

2) propagowanie wA´┐ŻrA?d spoA´┐ŻeczeA´┐Żstwa, a gA´┐ŻA?wnie mA´┐ŻodzieA?y, wszelkich form twA?rczoA´┐Żci o akcentach fantastyki;

3) stworzenie warunkA?w do twA?rczoA´┐Żci amatorskiej w zakresie szeroko pojA´┐Żtej fantastyki;

4) stworzenie dogodnych warunkA?w kontaktu z dzieA´┐Żami oraz z twA?rcami fantastyki;

5) powstanie otwartego forum dyskusyjnego dla literatury, filmu i hipotez naukowych;

6) angaA?owanie mA´┐ŻodzieA?y do aktywnego udziaA´┐Żu w A?yciu spoA´┐Żecznym i kulturalnym.

 

B. GSF realizuje swoje cele poprzez:

1) organizowanie zebraA´┐Ż, dyskusji, odczytA?w, konkursA?w oraz spotkaA´┐Ż z pisarzami, tA´┐Żumaczami, krytykami i wydawcami fantastyki;

2) prowadzenie dziaA´┐ŻalnoA´┐Żci wydawniczej, prasowej i kolportaA?owej, zgodnie z obowiA´┐ŻzujA´┐Żcymi w tym wzglA´┐Żdzie przepisami;

3) organizowanie lokalnych i ogA?lnokrajowych imprez kulturalnych;

4) organizowanie przeglA´┐ŻdA?w filmowych, wystaw i wernisaA?y;

5) prowadzenie dziaA´┐ŻalnoA´┐Żci zmierzajA´┐Żcej do odkrywania mA´┐Żodych talentA?w poprzez konkursy, warsztaty twA?rcze, plenery i umoA?liwienie debiutu;

6) przyznawanie nagrA?d autorom wyrA?A?nianych siA´┐Ż dzieA´┐Ż;

7) zakA´┐Żadanie i prowadzenie bibliotek tematycznych i zbiorA?w audiowizualnych;

8) zakA´┐Żadania i prowadzenie sekcji tematycznych, pozwalajA´┐Żcych na rozwA?j zainteresowaA´┐Ż mA´┐ŻodzieA?y;

9) dziaA´┐ŻalnoA´┐ŻA´┐Ż edukacyjnA´┐Ż i informacyjna w mediach;

10) organizowanie spotkaA´┐Ż i wyjazdA?w integracyjnych czA´┐ŻonkA?w i sympatykA?w GSF;

11) wszelkA´┐Ż innA´┐Ż dziaA´┐ŻalnoA´┐ŻA´┐Ż, zwiA´┐ŻzanA´┐Ż z fantastykA´┐Ż, a nie nastawionA´┐Ż na zysk.

 

A´┐Ż 6

GSF moA?e naleA?eA´┐Ż do organizacji krajowych i miA´┐Żdzynarodowych o podobnym profilu dziaA´┐ŻalnoA´┐Żci z zachowaniem wA´┐ŻaA´┐Żciwych przepisA?w.

 

ROZDZIAA? III

CZA?ONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIA´┐ŻZKI

A´┐Ż 7

CzA´┐Żonkowie GSF dzielA´┐Ż siA´┐Ż na:

1) zwyczajnych;

2) rzeczywistych;

3) dziaA´┐ŻajA´┐Żcych;

4) honorowych.

 

A´┐Ż 8

CzA´┐Żonkiem zwyczajnym moA?e zostaA´┐Ż osoba, ktA?ra zA´┐ŻoA?yA´┐Ża deklaracjA´┐Ż czA´┐ŻonkowskA´┐Ż, uiA´┐ŻciA´┐Ża obowiA´┐ŻzujA´┐Żce opA´┐Żaty i ukoA´┐ŻczyA´┐Ża trzymiesiA´┐Żczny staA? kandydacki, a ze wzglA´┐Żdu na nieukoA´┐Żczenie 16 lat nie moA?e zostaA´┐Ż peA´┐Żnoprawnym czA´┐Żonkiem rzeczywistym.

 

A´┐Ż 9

CzA´┐Żonek zwyczajny ma prawo:

1) korzystaA´┐Ż z bibliotek, gier, sprzA´┐Żtu, wydawnictw GSF w/g zasad okreA´┐Żlonych w osobnych regulaminach, zatwierdzonych przez wA´┐Żadze GSF;

2) uczestniczyA´┐Ż w posiedzeniach wA´┐Żadz wszystkich szczebli, jeA?eli na danym zebraniu ma byA´┐Ż podjA´┐Żta uchwala dotyczA´┐Żca jego dziaA´┐ŻalnoA´┐Żci lub postA´┐Żpowania;

3) wysuwaA´┐Ż postulaty i wnioski do wA´┐ŻaA´┐Żciwych wA´┐Żadz GSF, oceniaA´┐Ż ich dziaA´┐ŻalnoA´┐ŻA´┐Ż i swobodnie wyraA?aA´┐Ż poglA´┐Żdy na kaA?dym forum organizacji;

4) uzyskiwaA´┐Ż od wA´┐Żadz GSF informacje o ich dziaA´┐ŻalnoA´┐Żci oraz uzasadnienie podejmowanych decyzji;

5) reprezentowaA´┐Ż GSF na imprezach ogA?lnokrajowych za zgodA´┐Ż ZarzA´┐Żdu GSF.

 

A´┐Ż10

CzA´┐Żonek zwyczajny ma obowiA´┐Żzek:

1) przestrzegaA´┐Ż postanowieA´┐Ż Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminA?w;

2) sumiennie wykonywaA´┐Ż zadania, ktA?re zostaA´┐Ży mu powierzone przez wA´┐Żadze GSF;

3) ochraniaA´┐Ż mienie GSF, jako wspA?lne dobro jego czA´┐ŻonkA?w;

4) opA´┐ŻacaA´┐Ż regularnie skA´┐Żadki czA´┐Żonkowskie.

 

A´┐Ż11

CzA´┐Żonkiem rzeczywistym moA?e zostaA´┐Ż osoba, ktA?ra speA´┐Żnia wszystkie wymagania na czA´┐Żonka zwyczajnego, a ponadto ukoA´┐ŻczyA´┐Ża 16 rok A?ycia. CzA´┐Żonkowie rzeczywiA´┐Żci stanowiA´┐Ż podstawowa jednostkA´┐Ż strukturalnA´┐Ż GSF ALKOR.

 

A´┐Ż12

CzA´┐Żonek rzeczywisty posiada te same obowiA´┐Żzki, co czA´┐Żonek zwyczajny. CzA´┐Żonek rzeczywisty posiada wszystkie prawa czA´┐Żonka zwyczajnego, a ponadto ma prawo:

1) wybieraA´┐Ż i byA´┐Ż wybieranym do wszystkich wA´┐Żadz GSF na zasadach okreA´┐Żlonych w niniejszym Statucie;

2) braA´┐Ż czynny udziaA´┐Ż w dziaA´┐ŻalnoA´┐Żci GSF.

 

A´┐Ż13

CzA´┐Żonkiem dziaA´┐ŻajA´┐Żcym moA?e zostaA´┐Ż czA´┐Żonek rzeczywisty, ktA?ry aktywnie dziaA´┐Ża na rzecz GSF. Nadawanie i odbieranie tegoA? czA´┐Żonkostwa leA?y w kompetencjach ZarzA´┐Żdu GSF.

CzA´┐Żonek dziaA´┐ŻajA´┐Żcy posiada te same prawa i obowiA´┐Żzki, co czA´┐Żonek rzeczywisty, rozszerzone o warunek aktywnego dziaA´┐Żania. RA?A?nice miA´┐Żdzy czA´┐Żonkami rzeczywistymi i czA´┐Żonkami dziaA´┐ŻajA´┐Żcymi polegajA´┐Ż jedynie na prestiA?u i ewentualnych innych przywilejach na rzecz czA´┐ŻonkA?w dziaA´┐ŻajA´┐Żcych, ustanowionych przez ZarzA´┐Żd GSF.

 

A´┐Ż14

1. CzA´┐Żonkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek ZarzA´┐Żdu osobom szczegA?lnie zasA´┐ŻuA?onym dla GSF lub, ktA?re poA´┐ŻoA?yA´┐Ży wybitne zasA´┐Żugi na polu twA?rczoA´┐Żci i upowszechniania fantastyki. CzA´┐Żonkiem honorowym moA?e zostaA´┐Ż mianowany obcokrajowiec.

 

2. CzA´┐Żonkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie na wniosek ZarzA´┐Żdu.

 

3. CzA´┐Żonek honorowy posiada wszystkie uprawnienia czA´┐Żonka dziaA´┐ŻajA´┐Żcego, a ponadto zwolniony jest od A´┐ŻwiadczeA´┐Ż czA´┐Żonkowskich.

 

A´┐Ż15

1. CzA´┐Żonek GSF naruszajA´┐Żcy obowiA´┐Żzki okreA´┐Żlone w Statucie i w regulaminach wewnA´┐Żtrznych moA?e byA´┐Ż ukarany przez ZarzA´┐Żd jednA´┐Ż z nastA´┐ŻpujA´┐Żcych kar:

1) upomnieniem;

2) naganA´┐Ż z ostrzeA?eniem;

3) czA´┐ŻA´┐Żciowym ograniczeniem w uprawnieniach czA´┐Żonkowskich na okres do 1 roku;

4) zawieszeniem w prawach czA´┐Żonka do 1 roku;

5) dyscyplinarnym pozbawieniem czA´┐Żonkostwa.

 

2. Ponowne przyjA´┐Żcie osoby, ktA?ra zostaA´┐Ża skreA´┐Żlona z listy czA´┐ŻonkA?w GSF, moA?e nastA´┐ŻpiA´┐Ż po upA´┐Żywie co najmniej jednego roku od daty ostatecznej decyzji o wykluczeniu, o ile ZarzA´┐Żd GSF nie postanowi inaczej.

 

3. CzA´┐Żonkowi ukaranemu jednA´┐Ż z powyA?szych kar przysA´┐Żuguje prawo do odwoA´┐Żania siA´┐Ż do Komisji Rewizyjnej.

 

A´┐Ż16

1. CzA´┐Żonkostwo ustaje na skutek:

1) rezygnacji zA´┐ŻoA?onej na piA´┐Żmie ZarzA´┐Żdowi GSF;

2) dyscyplinarnego pozbawienia czA´┐Żonkostwa przez ZarzA´┐Żd;

3) A´┐Żmierci.

A´┐Ż17

1. CzA´┐Żonkostwo moA?e zostaA´┐Ż zawieszone na jednolity okres do 6 miesiA´┐Żcy na pisemny wniosek czA´┐Żonka, zA´┐ŻoA?ony ZarzA´┐Żdowi GSF.

 

2. CzA´┐Żonek skA´┐ŻadajA´┐Żcy wniosek o zawieszenie czA´┐Żonkostwa musi byA´┐Ż bieA?A´┐Żco rozliczony ze skA´┐Żadek i ze wszystkimi Sekcjami GSF.

 

3. W przypadku odmownego rozpatrzenia wniosku, czA´┐Żonek ma prawo odwoA´┐ŻaA´┐Ż siA´┐Ż do Komisji Rewizyjnej.

 

ROZDZIAA? IV

WA?ADZE GSF ALKOR

A´┐Ż18

1. WA´┐Żadzami GSF sA´┐Ż:

1) Walne Zebranie;

2) ZarzA´┐Żd;

3) Komisja Rewizyjna.

 

2. Kadencja wszystkich wA´┐Żadz trwa 2 lata.

 

A´┐Ż 19

1. Walne Zebranie jest najwyA?szA´┐Ż wA´┐ŻadzA´┐Ż GSF. W walnym zebraniu uczestniczA´┐Ż wszyscy peA´┐Żnoprawni czA´┐Żonkowie GSF (za wyjA´┐Żtkiem czA´┐ŻonkA?w zwyczajnych), czA´┐Żonkowie honorowi oraz z gA´┐Żosem doradczym zaproszeni goA´┐Żcie.

 

2. Walne Zebranie moA?e byA´┐Ż zwoA´┐Żane w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.

 

3. Zwyczajne Walne Zebranie odbywa siA´┐Ż, co dwa lata. ZwoA´┐Żuje je ZarzA´┐Żd, o terminie, miejscu i porzA´┐Żdku obrad powiadamiajA´┐Żc czA´┐ŻonkA?w, co najmniej na 21 dni przed terminem.

 

4. Na wniosek ZarzA´┐Żdu, Komisji Rewizyjnej lub 1/4 czA´┐ŻonkA?w GSF, moA?e byA´┐Ż zwoA´┐Żane nadzwyczajne Walne Zebranie. Rozpatruje ono wyA´┐ŻA´┐Żcznie sprawy, dla ktA?rych zostaA´┐Żo zwoA´┐Żane.

 

5. O terminie, miejscu i porzA´┐Żdku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania powiadamia ZarzA´┐Żd, co najmniej na 21 dni przed terminem.

 

A´┐Ż 20

Do kompetencji Walnego Zebrania naleA?y:

1) uchwalanie zmian w statucie;

2) ustalenie programu i kierunkA?w dziaA´┐ŻalnoA´┐Żci merytorycznej;

3) ustalenie polityki finansowej stowarzyszenia;

4) wybA?r prezesa, I wiceprezesa i II wiceprezesa, zwanych dalej Prezydium ZarzA´┐Żdu GSF;

5) wybA?r czA´┐ŻonkA?w Komisji Rewizyjnej;

6) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdaA´┐Ż z dziaA´┐ŻalnoA´┐Żci ZarzA´┐Żdu i Komisji Rewizyjnej;

7) udzielenie absolutorium ustA´┐ŻpujA´┐Żcemu ZarzA´┐Żdowi;

8) nadawanie i pozbawianie godnoA´┐Żci czA´┐Żonka honorowego GSF ALKOR;

9) rozpatrywanie wnioskA?w zgA´┐Żoszonych na Walnym Zebraniu;

10) podejmowanie uchwaA´┐Ży o rozwiA´┐Żzaniu GSF;

11) zatwierdzanie uchwaA´┐Ż w sprawie przynaleA?noA´┐Żci do organizacji krajowych i miA´┐Żdzynarodowych o podobnym profilu dziaA´┐Żania;

12) zatwierdzanie uchwaA´┐Ż w sprawie wysokoA´┐Żci skA´┐Żadek czA´┐Żonkowskich i wpisowego.

 

A´┐Ż 21

1. Walne Zebranie jest wA´┐Żadne do podejmowania uchwaA´┐Ż w pierwszym terminie przy obecnoA´┐Żci ponad poA´┐Żowy liczby czA´┐ŻonkA?w uprawnionych do gA´┐Żosowania; w razie nieosiA´┐ŻgniA´┐Żcia wymaganej liczby czA´┐ŻonkA?w, ZarzA´┐Żd GSF natychmiast wyznacza drugi termin Walnego Zebrania, w terminie do trzech tygodni.

 

2. Walne Zebranie podejmuje uchwaA´┐Ży zwykA´┐ŻA´┐Ż wiA´┐ŻkszoA´┐ŻciA´┐Ż gA´┐ŻosA?w.

 

3. UchwaA´┐Ży Walnego Zebrania zapadajA´┐Ż w gA´┐Żosowaniu jawnym. Na A?yczenie co najmniej 1/3 obecnych na Walnym Zebraniu czA´┐ŻonkA?w uprawnionych do gA´┐Żosowania, przewodniczA´┐Żcy obrad zarzA´┐Żdza gA´┐Żosowanie tajne.

 

4. W Walnym Zebraniu z prawem gA´┐Żosu mogA´┐Ż (na wA´┐Żasny wniosek przedA´┐ŻoA?ony pisemnie ZarzA´┐Żdowi najpA?A?niej na tydzieA´┐Ż przed Walnym Zebraniem) uczestniczyA´┐Ż czA´┐Żonkowie honorowi.

 

5. W Walnym Zebraniu z gA´┐Żosem doradczym uczestniczA´┐Ż zaproszeni goA´┐Żcie, kandydaci na czA´┐ŻonkA?w oraz czA´┐Żonkowie zwyczajni.

A´┐Ż 22

1. ZarzA´┐Żd GSF ALKOR skA´┐Żada siA´┐Ż z nie mniej niA? trzech osA?b, a nie wiA´┐Żcej niA? piA´┐Żciu. W skA´┐Żad ZarzA´┐Żdu wchodzi Prezydium ZarzA´┐Żdu GSF, a takA?e Sekretarz i Skarbnik.

 

2. Skarbnik i sekretarz sA´┐Ż powoA´┐Żywani i odwoA´┐Żywani przez Prezydium ZarzA´┐Żdu GSF. Dopuszcza siA´┐Ż A´┐ŻA´┐Żczenie funkcji wiceprezesa i skarbnika lub wiceprezesa i sekretarza. Nie dopuszcza siA´┐Ż A´┐ŻA´┐Żczenia funkcji Sekretarza i Skarbnika.

 

4. Do kompetencji ZarzA´┐Żdu naleA?y tworzenie warunkA?w rozwoju i prawidA´┐Żowego funkcjonowania GSF, a w szczegA?lnoA´┐Żci:

1) reprezentowanie GSF na zewnA´┐Żtrz i dziaA´┐Żanie w jego imieniu;

2) kierowanie dziaA´┐ŻalnoA´┐ŻciA´┐Ż stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu i Walnego Zebrania;

3) zwoA´┐Żywanie Walnych ZebraA´┐Ż;

4) powoA´┐Żanie oraz rozwiA´┐Żzywanie grup i komisji problemowych (staA´┐Żych i czasowych) oraz koordynowanie ich dziaA´┐ŻalnoA´┐Żci;

5) zatwierdzanie regulaminA?w dziaA´┐ŻalnoA´┐Żci grup i komisji problemowych oraz innych regulaminA?w wewnA´┐Żtrznych;

6) podejmowanie uchwaA´┐Ż o przystA´┐Żpieniu do organizacji krajowych i miA´┐Żdzynarodowych o podobnym profilu dziaA´┐Żania;

7) podejmowanie uchwaA´┐Ż w sprawie wysokoA´┐Żci skA´┐Żadek czA´┐Żonkowskich i wpisowego;

8) przyjmowanie kandydatA?w na czA´┐ŻonkA?w, nadawanie i pozbawianie czA´┐Żonkostwa zwyczajnego, rzeczywistego oraz dziaA´┐ŻajA´┐Żcego na podstawie Statutu GSF oraz prowadzenie ewidencji czA´┐ŻonkA?w;

10) wystA´┐Żpowanie do Walnego Zebrania z wnioskami o nadanie lub pozbawienie czA´┐Żonkostwa honorowego;

11) zarzA´┐Żdzanie majA´┐Żtkiem i funduszami GSF.

 

5. Prezes GSF wyznacza zakres obowiA´┐ŻzkA?w wiceprezesA?w. Wszyscy czA´┐Żonkowie ZarzA´┐Żdu GSF dziaA´┐ŻajA´┐Ż pod jego kierownictwem.

 

A´┐Ż 23

1. UchwaA´┐Ży ZarzA´┐Żdu zapadajA´┐Ż zwykA´┐ŻA´┐Ż wiA´┐ŻkszoA´┐ŻciA´┐Ż gA´┐ŻosA?w przy obecnoA´┐Żci, co najmniej poA´┐Żowy czA´┐ŻonkA?w ZarzA´┐Żdu, w tym prezesa lub dwA?ch wiceprezesA?w. W razie rA?wnej iloA´┐Żci gA´┐ŻosA?w rozstrzyga gA´┐Żos przewodniczA´┐Żcego.

 

2. Posiedzenia ZarzA´┐Żdu zwoA´┐Żuje w miarA´┐Ż potrzeb, nie rzadziej jednak, niA? raz na trzy miesiA´┐Żce.

 

A´┐Ż 24

1. Komisja Rewizyjna GSF skA´┐Żada siA´┐Ż z 3 do 4 osA?b, w tym przewodniczA´┐Żcego i czA´┐ŻonkA?w.

 

2. Komisja Rewizyjna nadzoruje i kontroluje dziaA´┐ŻalnoA´┐ŻA´┐Ż merytorycznA´┐Ż i finansowA´┐Ż GSF.

 

3. Komisja Rewizyjna powoA´┐Żuje mA´┐ŻA?A?w zaufania do pomocy w przeprowadzaniu kontroli.

 

4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naleA?y:

1) sprawdzanie zgodnoA´┐Żci uchwaA´┐Ż ZarzA´┐Żdu z obowiA´┐ŻzujA´┐Żcym prawem, Statutem GSF, uchwaA´┐Żami Walnego Zebrania i wewnA´┐Żtrznymi regulaminami stowarzyszenia;

2) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli caA´┐ŻoksztaA´┐Żtu dziaA´┐ŻalnoA´┐Żci GSF;

3) wystA´┐Żpowanie w oparciu o ustalenia kontroli z wnioskami i zapytaniami do ZarzA´┐Żdu;

4) rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw czA´┐ŻonkA?w GSF dotyczA´┐Żcych nieprzestrzegania Statutu, regulaminA?w i uchwaA´┐Ż ZarzA´┐Żdu;

5) skA´┐Żadanie na Walnym Zebraniu sprawozdaA´┐Ż z caA´┐ŻoksztaA´┐Żtu swej dziaA´┐ŻalnoA´┐Żci;

6) wstA´┐Żpowanie na Walnym Zebraniu z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustA´┐ŻpujA´┐Żcemu ZarzA´┐Żdowi. W przypadku wniosku o nie udzielenie absolutorium, Komisja Rewizyjna przedstawia swojA´┐Ż propozycjA´┐Ż rozwiA´┐Żzania sytuacji.

 

5. Przedstawiciele Komisji Rewizyjnej majA´┐Ż prawo uczestniczyA´┐Ż w posiedzeniach ZarzA´┐Żdu z gA´┐Żosem doradczym.

 

6. Decyzje Komisji Rewizyjnej zapadajA´┐Ż zwykA´┐ŻA´┐Ż wiA´┐ŻkszoA´┐ŻciA´┐Ż gA´┐ŻosA?w w obecnoA´┐Żci ponad poA´┐Żowy czA´┐ŻonkA?w. W razie rA?wnej iloA´┐Żci gA´┐ŻosA?w rozstrzyga gA´┐Żos przewodniczA´┐Żcego zebrania.

 

7. CzA´┐Żonkowie Komisji Rewizyjnej nie mogA´┐Ż byA´┐Ż jednoczeA´┐Żnie czA´┐Żonkami ZarzA´┐Żdu GSF, ani pozostawaA´┐Ż z nimi w zwiA´┐Żzku maA´┐ŻA?eA´┐Żskim, we wspA?lnym poA?yciu, w stosunku pokrewieA´┐Żstwa, powinowactwa lub podlegA´┐ŻoA´┐Żci sA´┐ŻuA?bowej.

 

A´┐Ż 25

1. Wybory Prezydium ZarzA´┐Żdu GSF oraz Komisji Rewizyjnej odbywajA´┐Ż siA´┐Ż na nastA´┐ŻpujA´┐Żcych zasadach:

1) liczba kandydatA?w nie jest ograniczona;

2) gA´┐Żosy oddawane sA´┐Ż na poszczegA?lnych kandydatA?w;

3) gA´┐Żosowanie jest tajne.

 

2. W razie rezygnacji Prezesa lub dwA?ch wiceprezesA?w GSF, ZarzA´┐Żd zwoA´┐Żuje nadzwyczajne Walne Zebranie dla dokonania wyborA?w uzupeA´┐ŻniajA´┐Żcych. W przypadku rezygnacji jednego z wiceprezesA?w, Prezydium ZarzA´┐Żdu GSF ma prawo mianowania nowego do koA´┐Żca kadencji.

 

3. W razie rezygnacji z funkcji w Komisji Rewizyjnej poA´┐Żowy lub wiA´┐Żcej jej czA´┐ŻonkA?w, ZarzA´┐Żd zwoA´┐Żuje nadzwyczajne Walne Zebranie, celem dokonania wyborA?w uzupeA´┐ŻniajA´┐Żcych. Przy rezygnacji 1 osoby, Komisja ma prawo kooptacji.

 

ROZDZIAA? V

MAJA´┐ŻTEK I FUNDUSZE GSF ALKOR

A´┐Ż 26

1. Na majA´┐Żtek GSF skA´┐ŻadajA´┐Ż siA´┐Ż ruchomoA´┐Żci i fundusze.

 

2. Na fundusze GSF skA´┐ŻadajA´┐Ż siA´┐Ż:

1) wpisowe i skA´┐Żadki czA´┐Żonkowskie;

2) dotacje i darowizny;

3) dochody z dziaA´┐ŻalnoA´┐Żci statutowej stowarzyszenia;

4) dochody z prowadzonej dziaA´┐ŻalnoA´┐Żci gospodarczej, zgodnie z obowiA´┐ŻzujA´┐Żcymi w tym zakresie

przepisami.

 

3. Gospodarka majA´┐Żtkiem i funduszem GSF prowadzona jest na podstawie budA?etu obejmujA´┐Żcego dochody i wydatki.

 

4. Rokiem budA?etowym jest rok kalendarzowy.

 

A´┐Ż 27

Dla waA?noA´┐Żci pism dotyczA´┐Żcych spraw i obowiA´┐ŻzkA?w majA´┐Żtkowych GSF wymagane sA´┐Ż podpisy Prezesa oraz Skarbnika.

 

 

ROZDZIAA? VI

POSTANOWIENIA KOA?COWE

A´┐Ż 28

UchwaA´┐Ży w sprawie zmian w Statucie podejmuje Walne Zebranie GSF wiA´┐ŻkszoA´┐ŻciA´┐Ż 2/3 gA´┐ŻosA?w, kaA?da zmiana w Statucie wymaga zgody wA´┐Żadzy rejestracyjnej.

 

A´┐Ż 29

1. UchwaA´┐Ża o rozwiA´┐Żzaniu GSF podejmuje zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zebranie wiA´┐ŻkszoA´┐ŻciA´┐Ż 2/3 gA´┐ŻosA?w przy obecnoA´┐Żci co najmniej 2/3 czA´┐ŻonkA?w uprawnionych do gA´┐Żosowania.

 

2. Po przegA´┐Żosowaniu uchwaA´┐Ży o rozwiA´┐Żzaniu GSF, Walne Zebranie powoA´┐Żuje KomisjA´┐Ż LikwidacyjnA´┐Ż.

 

3. Uchwala Walnego Zebrania o przeznaczeniu majA´┐Żtku GSF podlega zatwierdzeniu

przez wA´┐Żadze rejestracyjne.